Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ & ÖN BİLGİLENDİRME SÖZLEŞMESİ

DISTANT SALE & PRELIMINARY INFORMATION AGREEMENT

UYARI: İnternet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış & ön sipariş sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır !

NOTICE: Every customer who is a member of our website and makes a purchase is deemed to have read and accepted all articles of our following sales & pre-order agreement issued by us without further notice!

MADDE 1: TARAFLAR

ARTICLE 1: PARTIES

1.1 – SATICI BİLGİLERİ

1.1 – SELLER’S INFORMATION

Unvanı: PERFORMONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ LTD. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adresi: Şehit Muhip Hüseyin Sok. No:4 Dükkan A/B Kumsal / LEFKOŞA.
Telefon: 0392 227 50 24
Fax: 0392 227 55 15
E-posta adresi: [email protected]

Name: PERFORMONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ LTD. (Hereinafter referred to as the SELLER)
Address: Şehit Muhip Hüseyin Str. No:4 Dükkan A/B Kumsal / NICOSIA.
Tel: 0392 227 50 24
Fax: 0392 227 55 15
Email: [email protected]

1.2. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.2.1. SATICI, 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası ve sair mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller hariç noksansız yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

1.2.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler [email protected]'dan alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI' nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI' nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI' ya hiçbir biçimde sorumluluk yüklenemeyecektir.

1.2.3. Sistem hatalarından meydana gelen herhangi bir yanlışlıktan ve/veya stok bilgisi ve/veya fiyat yanlışlıklarından [email protected] kesinlikle sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından da sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI 'dan hak iddiasında bulunamaz.

1.2.1. The SELLER accepts and undertakes to fulfil the obligations imposed on him in the contract in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law No. 40/2003 and other legislation, except for force majeure.

1.2.2. Persons under the age of 18 (eighteen) cannot shop at [email protected]. The SELLER shall take as basis that the BUYER's age stated in the contract is correct. However, the SELLER shall not be held responsible in any way due to the BUYER's incorrect age.

1.2.3. [email protected] is not responsible for any inaccuracies arising from system errors and/or stock information and/or price inaccuracies. Accordingly, the SELLER is also not responsible for promotional and price errors that may arise due to the system, design or illegal interventions that may be made to the website. Based on system errors, the BUYER cannot claim any rights from the SELLER.

1.3 ALICI BİLGİLERİ:

Müşteri olarak [email protected] alışveriş sitesine üye olan kişi, Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)

1.3 BUYER INFORMATION:

Customer, the person who is a member of the [email protected] shopping site is based on the address and contact information used when becoming a member or placing an order. (Hereinafter referred to as BUYER)

1.4. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.4.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler hariç eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

1.4.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini ve yükümlülüklerini kabul etmiş sayıldığını ve ayrıca sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

1.4.3. ALICI, [email protected] internet sitesinden SATICI' nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim ve erişim bilgileri, satışa konu malın temel özellikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konularda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun biçimde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

1.4.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, mal sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu [email protected] sipariş ve/veya ödeme ve/veya kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

1.4.5. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda, teslim aldığı tarihten 3 (üç) gün içinde değiştirme hakkı vardır ancak ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak; Ürün SATICI’ya gönderileceği zaman ürün ile birlikte fatura aslı ve ürün ambalajınında ürün ile birlikte gönderilmesi zorunludur. Fatura aslı ve ürün ambalajı gönderilmeden iade işlemi gerçekleşmez. Ayrıca, ALICI, ürüne kendi kullanımında herhangi bir zarar verirse ürünün SATICI tarafından iade alınmayacağını kabul ve taahhüt eder.

1.4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BUYER

1.4.1. The BUYER accepts and undertakes to fulfil the obligations imposed on him in the contract in full, except for force majeure.

1.4.2. The BUYER accepts and undertakes that by placing an order, he/she is deemed to have accepted the provisions and obligations of this contract and also agrees and undertakes to make the payment in accordance with the payment method specified in the contract.

1.4.3. The BUYER accepts and declares that he / she has all preliminary information about the product subject to sale and the use of the right of "withdrawal" and how to use this right, the official authorities to which they can send their complaints and objections, etc. from the [email protected] website, the name, title, open address, telephone and other contact and access information of the SELLER, the basic features of the goods subject to sale, the sales price including taxes, payment method, delivery conditions and costs, etc. He / she accepts and declares that he / she confirms this preliminary information electronically that he / she has information in a clear, understandable and internet environment.

1.4.4. Based on the previous article, the BUYER declares that he / she has read and informed the [email protected] order and / or payment and / or usage procedure information, which includes goods order and payment terms, product usage instructions, precautions and warnings against possible situations, and that he / she has given the necessary confirmation electronically.

1.4.5. If the BUYER wishes to return the product, he/she has the right to change it within 3 (three) days from the date of receipt, but accepts and undertakes not to damage the product and its packaging under any circumstances, and to return the original invoice and delivery note at the time of return. However; When the product is sent to the SELLER, it is obligatory to send the original invoice and product packaging together with the product. The return process cannot be realised without sending the original invoice and product packaging. In addition, the BUYER accepts and undertakes that the product will not be returned by the SELLER if it causes any damage to the product in its own use.

MADDE 2: SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

SEVKİYAT:
Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün ve/veya ürünler SATICI' nın anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

TESLİMAT:
Ürün ve/veya ürünler SATICI' nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile ALICI' nın adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren en geç 30 (otuz) iş günüdür. ALICI' ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) iş günü uzatılabilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde ve/veya sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde ve/veya bazı sosyal olaylar ve/veya doğal afetler ve/veya mücbir sebepler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI SATICI' ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICI' dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI' nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır.

ARTICLE 2: SHIPMENT/DELIVERY PROCEDURE

SHIPMENT:
With the sending of the order confirmation e-mail, the product and / or products are given to the cargo company contracted by the SELLER.

DELIVERY:
The product and / or products will be delivered to the BUYER's address with the cargo company contracted by the SELLER. The delivery period is 30 (thirty) business days at the latest from the sending of the order confirmation mail and the establishment of the contract. This period can be extended for a maximum of 10 (ten) business days, provided that the BUYER is notified in advance in writing or by a continuous data carrier.

In the regions where the Cargo Company delivers one day a week and / or in cases of inaccuracy and incompleteness in the dispatch information and / or in cases such as some social events and / or natural disasters and / or force majeure, there may be a sagging in the specified day period. The BUYER cannot impose any responsibility on the SELLER due to these sags. If the product will be delivered to a person and / or organisation other than the BUYER, the SELLER is not responsible for the extra shipping costs that may arise from the refusal of the person and / or organisation to be delivered, the inaccuracy of the dispatch information and / or the absence of the BUYER. In case of damaged package; Damaged packages should not be received and a report should be made to the Cargo Company official.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin dördüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicileri Koruma Yasası kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

ARTICLE 3 - SUBJECT OF THE CONTRACT:

The subject of this contract is the determination of the rights and obligations of the parties in relation to the product whose specifications and sales price are specified in the fourth article of the contract. This contract is drawn up in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law No. 40/2003. The parties to this contract accept and declare that they know and understand their obligations and responsibilities arising from the Consumer Protection Law together with this contract.

MADDE 4: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı ve/veya Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır işbu hususlar sözleşmenin esaslı unsurudur.

ARTICLE 4: PRODUCT SUBJECT TO THE CONTRACT

Type and Type of Products, Quantity and/or Type of Goods / Product / Service, quantity, brand / model, colour, quantity, sales price, payment method and all the information in relation to the product is terminated at the time of the order. These issues are the essential elements of the contract.

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

5.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. ALICI, www.monsternotebook.eu internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, özelleştirme ekranında seçmeli kayıtları incelediğini, bellek ve ekran kartı gibi değişkenlerin Monster tarafından kaynaklanmaksızın üretici firmalardan kaynaklı olarak işletim sistemi fiyatını değiştirebileceğine dair bilgilendirmelerin yapıldığını, seçili özellik ve/veya ürünleri kendisine sunulan fiyattan almayı kabul ettiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte kargoya teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI' ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 (on) gün daha uzatılabilir.

5.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, PERFORMONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ LTD. ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş addedilir.

5.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş addedilir.

5.7. ALICI’ nın 5.6.’daki halde ürünü geç teslim almasından kaynaklanan ya da ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI' ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da ALICI’ ya aittir.

5.8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI' ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.9. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

5.10. ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.12. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Konseyi ve Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa; kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

5.13. ALICI kredi kartı ile yapılan alımlarda ve ürünün taksitli olarak ödendiği durumlarda, Alıcı ürünü kaç taksitle aldıysa: bankası da tüketiciye bedelin geri ödemesini aynı şekilde o sayıda taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra; banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda ise konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılacaktır.

5.14. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince ALICI’ ya nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına iadelerde ise: SATICI’nın, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.

5.15. 27/1977 Sayılı Vergi Usul Yasası ve bu yasa altında çıkartılmış tebliğ ve tüzükler ve Fasıl 267 Emtia Satış ile Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası ve/veya kapıdan satışlar tüzüğü ve sair maddeler ve/veya ilgili yasalar ve/veya tüzükler uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerinin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. ALICI tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.16. SATICI, ALICI tarafından kendisine iletilen her türden kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar ve SATICI’ nın işbu sözleşme ve nitelikli elektronik sertifika teminine ilişkin faaliyetleri dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve bu türden kişisel bilgileri 3. kişilere satmayacak ya da açıklamayacaktır ve hiçbir şart altında kullanılmasına da izin vermeyecektir. ALICI tarafından sağlanan bilgiler ALICI, ortakları ve işbirliği içinde olduğu kişi ya da kurumlar tarafından üyenin kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve/veya pazar araştırmalarında ve ALICI’ dan izin alındığı takdirde ürün hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, ad ve soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve ALICI’ yı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bu konuda sır saklama yükümlülüğü altında olduğunu addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu yönde gereken özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

5.17. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri yalnızca tahsilat işlemi esnasında ilgili bankalara güvenli bir biçimde iletilerek provizyon alınabilmesi için kullanılır ve provizyon işleminden sonra tüm datalardan silinir.

5.18. ALICI' ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler sadece SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI' ya gönderilebilir.

Önemli Not: Monster ürünleri blokzinciri işlemleri, kripto para madenciliği veya benzer amaçlara yönelik tasarlanmamış ve üretilmemiştir. Söz konusu işlemlerin yapılması durumunda ürünler garanti kapsamı dışında kalacaktır.

5.19. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI' ya faks ve/veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

5.20. Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı yukarıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl ve/veya 3 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi altındadır. Firmanın garanti sorumluluğu yalnızca 40/2003 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir.

ARTICLE 5: GENERAL PROVISIONS

5.1. The parties to this contract are the BUYER and the SELLER and all obligations and responsibilities related to the fulfilment of this contract belong to the parties. This contract enters into force on the date of electronic approval by the BUYER. The BUYER declares that he / she has read and informed the preliminary information about the basic features, sales price and payment method and delivery of the product subject to the contract on the www.monsternotebook.eu website, that he / she has examined the optional records on the customisation screen, that information has been made that variables such as memory and graphics card may change the operating system price due to manufacturers without being caused by Monster, that he / she agrees to purchase the selected features and / or products at the price offered to him / her and that he / she has given the necessary confirmation electronically.

5.2. The BUYER accepts, declares and undertakes that he / she has read and understood all the information regarding the features and conditions of sale of the product subject to the contract specified in Article 3 and that he / she has given the necessary approval for the purchase of this product.

5.3. The SELLER is responsible for the delivery of the product subject to the contract to the cargo intact, complete, in accordance with the qualifications specified in the order and with warranty documents and user manuals. The product or products subject to the contract shall be delivered to the BUYER or the person and / or organisation at the address indicated by the BUYER within the period described in the preliminary information depending on the distance of the BUYER's settlement for each product, provided that it does not exceed the legal 30 (thirty) day period. This period can be extended for a maximum of 10 (ten) days provided that the BUYER is notified beforehand.

5.4. If the product subject to the contract will be delivered to a person and / or organisation other than the BUYER, the SELLER cannot be held responsible for the refusal of the person and / or organisation to accept the delivery.

5.5 - For the delivery of the product subject to the contract, the signed copy of this contract must be delivered to the SELLER and the price must be paid with the payment method preferred by the BUYER. If for any reason the product price is not paid or cancelled in the bank records, PERFORMONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ LTD. is deemed to be released from the obligation to deliver the product.

5.6. If for any reason the product price is not paid or cancelled in the bank records, the SELLER is deemed to be released from the obligation to deliver the product.

5.7. Expenses and other damages arising from the BUYER's late receipt of the product in 5.6. or due to the product waiting in the cargo company and / or the return of the cargo to the SELLER also belong to the BUYER.

5.8. The defective or defective products sold with a warranty certificate can be sent to the SELLER for the necessary repair to be made to the authorised service within the (defective) warranty conditions, in which case the shipping costs will be covered by the SELLER.

5.9. The BUYER accepts that he/she knows that he/she should also confirm the relevant interest rates and information about the default interest from his/her bank, since forward sales are made only with credit cards belonging to banks.

5.10. The BUYER accepts, declares and undertakes that the provisions regarding interest and default interest will be applied within the scope of the credit card agreement between the bank and the BUYER in accordance with the provisions of the legislation in force.

5.11. If the SELLER cannot deliver the product subject to the contract within the contract period due to force majeure or extraordinary circumstances such as weather opposition, interruption of transportation, etc. preventing transportation, it is obliged to notify the BUYER. In this case, the BUYER may use one of the rights to cancel the order, to replace the product subject to the contract with a precedent, if any, and / or to postpone the delivery time until the preventive situation disappears. If the BUYER cancels the order, the amount paid by the BUYER shall be paid to him in cash and in lump sum within 10 business days.

5.12. In cases where the BUYER uses the right of withdrawal or the product subject to the order cannot be supplied for various reasons or in cases where the Consumer Council and the Arbitration Committee for Goods and Services decide to refund the price to the Consumer, if the shopping is made by credit card and in instalments; The credit card refund procedure is specified below:

5.13. In purchases made by the BUYER's credit card and in cases where the product is paid in instalments, the number of instalments the Buyer purchased the product: the bank also makes the refund of the price to the consumer in the same number of instalments. After the SELLER pays the entire product price to the bank in one go; In case of the return of the instalment expenditures made from the bank poses to the BUYER's credit card, the requested refund amounts will be transferred to the bearer party accounts by the bank in instalments in order to prevent the parties involved in the subject from being aggrieved.

5.14. In case of the return of goods and services purchased by card, the SELLER cannot pay the BUYER in cash as required by a separate contract with the bank. Since the SELLER is obliged to pay the relevant amount to the bank in cash or by set-off in the event of a return, it will not pay the BUYER in cash in accordance with the procedure. For returns to credit card: After the SELLER pays the price to the bank at one time, the bank will refund the card by the bank.

5.15. In order to make returns in accordance with the Tax Procedure Law No. 27/1977 and the communiqués and regulations issued under this law and Chapter 267 Commodity Sales and Chapter 149 Contracts Law and / or door-to-door sales regulation and other articles and / or related laws and / or regulations, the relevant return sections in the invoice must be filled in completely and sent back to the SELLER with the product after signing. The BUYER declares, accepts and undertakes that he accepts all this procedure.

5.16. The SELLER shall not share any personal information transmitted to it by the BUYER with third parties except for the purposes described in relation to the collection of information and the activities of the SELLER regarding this contract and the provision of qualified electronic certificates, and shall not sell or disclose such personal information to third parties and shall not allow it to be used under any circumstances. The information provided by the BUYER may be used by the BUYER, its partners and persons or institutions with which it cooperates, without disclosing the identity of the member, to make various statistical evaluations, to create a database and / or in market research and to inform about products and services if permission is obtained from the BUYER. Personal information is understood as name and surname, address, telephone number, e-mail address and any other information to identify the BUYER. The SELLER undertakes to keep personal information strictly confidential, to consider that it is under the obligation to keep secrets in this regard and to take all necessary measures to prevent unauthorised use or disclosure of all or any part of the confidential information to a third party, except for the exceptions specified in this contract in order to ensure and maintain confidentiality, and to show due diligence in this direction.

5.17. Credit Card information is never stored, Credit Card information is only used to obtain authorisation by securely transmitting it to the relevant banks during the collection process and is deleted from all data after the authorisation process.

5.18. Information such as e-mail address, postal address and telephone belonging to the BUYER is only used by the SELLER for standard product delivery and information procedures. Some campaign information, information about new products, promotional information can be sent to the BUYER.

Important Note: Monster products are not designed and manufactured for blockchain operations, cryptocurrency mining or similar purposes. In case of such transactions, the products will be out of warranty.

5.19. This contract becomes valid after it is delivered by the SELLER to the BUYER via fax and / or e-mail.

5.20. The products used and cleaned in accordance with the instructions for use are under the warranty of the manufacturer / importer company for 2 years and / or 3 years under the conditions stated above against all kinds of production defects. The warranty responsibility of the company is only valid for consumers within the scope of Law No. 40/2003.

MADDE 6- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

6.1. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

6.2. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ve/veya kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler, ALICI' ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-posta yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI' dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya havale ya da EFT'nin SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

6.3. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok sorunu ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI' ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da ALICI' nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; fiyat eş değeri yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir ve ücret iade edilir.

6.4. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI' nın SATICI' dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

ARTICLE 6- Order/Payment Procedure

Order

6.1. After the TL amount including VAT (total instalment amounts in instalment transactions) of the products added to the shopping basket is approved by the BUYER, it is processed through the pos of the relevant bank card. For this reason, an order confirmation e-mail is sent to the customer before the orders are dispatched. Shipment is not made before the Order Confirmation e-mail is sent.

6.2. Any disruption in the process and / or problems that may arise with the credit card are notified to the BUYER by using one or more of the telephone / fax / e-mail ways specified in the contract. If necessary, the BUYER may be asked to contact his bank. The time of processing the orders is not the moment the order is placed, but the moment when the necessary collection is made from the credit card account or it is determined that the money order or EFT has reached the SELLER accounts.

6.3. In the event that it is understood that the product subject to the contract cannot be supplied for an exceptionally justified reason and / or a stock problem is encountered, if the BUYER is immediately informed and the BUYER approves in a clear and understandable manner, another good of equal quality and price may be sent to the BUYER or in line with the BUYER's desire and choice; another new product of equivalent price may be sent, the product may be expected to enter the stocks or other obstacles to delivery may be expected to disappear and / or the order may be cancelled and the fee is refunded.

6.4. In cases where it becomes impossible to fulfil the obligation to deliver the goods subject to the contract, the BUYER shall be notified of this situation and the total price paid and any documents that put him under debt, if any, shall be returned to him and the contract shall be cancelled. In such a case, the BUYER shall not claim any additional material and moral damages from the SELLER.

MADDE 7: ÖDEME

7.1. [email protected]’da kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI'lara nakit havale ile ya da teslimatta kargo görevlisine ödeme ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede ALICI kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken Gönderen Bilgileri'nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

7.2. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sebebi ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş ürünü en geç 10 (on) gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri tümüyle ALICI'ya aittir.

7.3. ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi" kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ARTICLE 7: PAYMENT

7.1. Buyers who do not want to use their credit card information on [email protected] are offered the opportunity to order by cash transfer or by payment to the cargo officer upon delivery. In payment by wire transfer, the BUYER can choose the most suitable bank and make the transfer. If EFT is made, the date of transfer to the account will be taken into account. When making a transfer and / or EFT, the Sender Information must be the same as the Invoice Information and the order number must be written.

7.2. After the delivery of the product, if the relevant bank or financial institution does not pay the product price to the SELLER due to the unfair or unlawful use of the credit card belonging to the BUYER by unauthorised persons in a way not caused by the BUYER's fault, the BUYER is obliged to send the product delivered to him to the SELLER within 10 (ten) days at the latest. In such cases, the transport expenses belong entirely to the BUYER.

7.3. If the BUYER has preferred to pay by credit card, the BUYER agrees, declares and undertakes that he/she will confirm the relevant interest rates and information about the default interest from his/her bank separately, and that the provisions regarding interest and default interest in accordance with the provisions of the legislation in force will be applied within the scope of the "Credit Card Agreement" between the Bank and the BUYER.

MADDE 8: CAYMA HAKKI

ALICI; ürünün ve/veya hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI' ya faks, e. posta veya [email protected] adresindeki elektronik iade formu ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

7 (yedi) günlük iade garantisi, Monster bilgisayarların blokzinciri işlemleri, kripto para madenciliği veya benzer amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde geçersiz olacaktır.

b. İade formu,

c. 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de ALICI tarafından iade edilecektir.

d. Ürün SATICI' ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI' ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

e. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Ürün SATICI’ ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

ARTICLE 8: RIGHT OF WITHDRAWAL

The BUYER has the right of withdrawal within 7 (seven) days from the date of delivery of the product and / or service to him or the person and / or organisation at the address indicated by him without having to show a reason. In order to exercise the right of withdrawal, the SELLER must be notified by fax, e-mail or electronic return form at [email protected] within 7 days and the product must not have been used within the framework of the provisions of Article 6 of this Agreement and must be available for resale by the SELLER. In case this right is exercised,

a. 3. the original invoice with a sample of the cargo delivery report that the product delivered to the person or the BUYER was sent to the SELLER, (If the invoice of the product to be returned is corporate, it must be sent together with the return invoice issued by the institution when returning it.) If the original invoice is not sent, VAT and other legal obligations, if there is any, then legal obligations cannot be refunded. The shipping cost of the product returned due to the right of withdrawal is covered by the SELLER.

The right of withdrawal cannot be used for products that cannot be returned due to their nature, disposable products, copyable software and programmes, products that deteriorate quickly or expire. All kinds of software and programmes, DVDs, VCDs, CDs and cassettes, batteries, consumables (toner, cartridges, ribbons, etc.) and the exercise of the right of withdrawal are subject to the condition that the packaging of the product is unopened, intact and the product has not been used.

The 7 (seven) day return guarantee will be invalid if Monster computers are found to be used for blockchain transactions, cryptocurrency mining or similar purposes.

In addition, the consumer cannot use the right of withdrawal in goods produced in accordance with the special requests and demands of the consumer or personalised by making changes or additions.

b. Return form,

c. The products to be returned within 7 (seven) days must be delivered complete and undamaged together with the box, packaging, standard accessories, if any. In sales where a gift is given with the product, if the right of withdrawal is used, the gift will also be returned by the BUYER.

d. When returning the product to the SELLER, the original invoice submitted to the BUYER during the delivery of the product must also be returned. The return section of the invoice to be returned with the product shall be filled in and signed by the BUYER and returned.

e. If there is a decrease in the value of the goods due to a reason arising from the fault of the BUYER or if the return becomes impossible, the BUYER is obliged to compensate the SELLER's damages in proportion to its fault

When returning the product to the SELLER, the original invoice submitted to the BUYER during the delivery of the product must also be returned, and if the invoice is not sent with the product, the return transaction will not be carried out and the product will be returned to the BUYER in the same way. On the invoice to be returned with the product, the phrase "return invoice" will be written and signed by the BUYER.

DİĞER HUSUSLAR:

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesi ile ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 (on) iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Önemli Not: Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır ve/veya sayılır.

MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda ve/veya işbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık durumunda KKTC Mahkemeleri yetkilidir.

......./......../20...

Saygılarımızla...

OTHER ISSUES:

In case the payment is made by credit card or a similar payment card, the consumer may request the cancellation of the payment transaction on the grounds that the card was used against his/her consent and unlawfully. In this case, the card issuer shall refund the payment amount to the consumer within 10 (ten) business days from the notification of the objection.

Important Note: In the event that the order is finalised, the BUYER will be deemed and / or deemed to have accepted all the terms of this contract.

ARTICLE 9: AUTHORISED COURT

TRNC Courts are authorised in case of disputes arising out of this contract and/or disputes arising out of the application of this contract.

......./......../20...

Sincerely...

Aradığınız bilgiyi bulamadınız mı?