Yasal Bilgiler

Aydınlatma Metni

 MONSTER KKTC KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI UYARINCA BİLGİLENDİRME METNİ

Monster Bilgisayar Teknoloji Ürünleri A.Ş (Bundan sonra “MONSTER” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, tüzel kişi ve gerçek şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Yasası’na (“KVKY”) uygun olarak işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Yasası’nın 13. Maddesi uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Kontrolör      : Kendi başına veya başkalarıyla birlikte, kişisel verilerin işleme tabi tutulmasının amaç ve yöntemlerini belirleyen, kişisel veri dosya sistemini oluşturma, işletme, denetim hak ve yetkisine sahip olan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri anlatır.

Kişisel Veri    : Kimliği belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ilişkin tüm bilgileri anlatır.

Kişisel Veri Dosya Sistemi   : İşlevsel veya coğrafi esaslara göre merkezi veya dağınık olarak bir sistemde muhafaza edilen ve belirli yöntemlerle ulaşılabilen kişisel veri topluluğunu anlatır.  

a) Veri Koruma Görevlisi

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kişisel Verilerin Korunma Yasası’nın 10. Maddesi kapsamında tanımlı “Veri Koruma Görevlisi” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

Veri koruma görevlisi ile irtibata geçmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

 Adres              : Şehit Muhip Hüseyin Sok. No: 4, Dükkanlar (A+B) Dereboyu Lefkoşa/Kıbrıs

Telefon           :  0392 227 50 24

E-posta           : [email protected]

İnternet sitesi  : www.monsternotebook.eu

b) Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amacı

MONSTER olarak, sizinle iş ilişkimiz sırasında adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, fatura bilgileriniz, ödeme bilgileriniz, ürün teslimat adresleriniz ve diğer bilgilerinizi toplarız. Sözlü veya yazılı olarak sağladığınız kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Koruma Yasasın’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıdaki sebepler ile KVKY’nın 5. 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen kişisel verinin işlenmesinde uygulanacak ilkeler işlenmekte ve amaçlarıyla uygun süre zarfında bir dosyalama sisteminin bir bölümünü oluşturan veya oluşturması planlanan kişisel verilerin otomatik veya otomatik olmayan yöntem ve araçlarla, tamamen veya kısmen işlenmesine ve transferine ilişkin esas ve usulleri düzenlemekte ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizi MONSTER olarak aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz;

1.      Ürünlerimizi size sunmak, teslimatlarını gerçekleştirmek, ödemelerinizi işlemek ve müşteri hizmetleri sunmak için

2.      Size MONSTER ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi vermek için

3.      MONSTER tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerinin gerekli çalışmaların yapılması

4.      Pazarlama faaliyetleri için sizinle iletişim kurmak için

5.      MONSTER ile ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini

6.      Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,

7.      Operasyona ilişkin faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,

8.      Ticari faaliyetlerin mevzuata ve grup şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,

9.      Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,

10.  Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

11.  İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,

12.  Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,

13.  Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,

14.  Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

15.  Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

16.  Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

17.  Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,

18.  Hukuk işlerinin ve davaların takibi,

19.  Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

20.  Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

c) Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği ve Aktarma Amacı

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizi sunabilmek için sağlanan kişisel verileriniz KVKY’nin 11. ve 12. maddelerinde belirtilen şekilde;

1.      Gerekli kurum ve kuruluşlardan mevzuat gereği izin alınmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı grup şirketleri,

2.      Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,

3.      MONSTER nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler,

4.      İcra ve sair yollarla alacak takibini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar,

5.      Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili merciler,

6.      Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,

7.      Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

8.      Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler, dahil hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, KVKY’nında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya yasada öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Yasanın kurallara uymak kaydıyla yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, KKTC’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Yasası’nın 5. 6. ve 7. maddelerinde belirtilen kişisel veriler işlenirken uygulanacak ilkeler,yasal işleme ve hassas verinin işlenmesi kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

e) Bilgiye Konu Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Yasası 4. Kısım gereği bilgiye konu kişi aşağıda belirtilen haklara sahiptir;

1.      Herkesin kendisine ait kişisel verinin işlenip işlenmediğini bilmeye hakkı vardır.

2.      MONSTER başvuru halinde, bilgiye konu kişiye yazılı olarak yanıt verecektir.

3.      Bilgiye konu kişi, aşağıdaki hususlarda soru sorma ve yanıt alma hakkına sahiptir;

o   İşlemeye tabi tutulmuş, kendisine ait tüm kişisel veri ve aynı zamanda bunların kaynağı,

o   İşlemenin amacı, bu bilgiyi alanlar veya alan kategoriler ile işlenmiş veya işlemeye tabi tutulmakta olan verinin kategorileri,

o   Bir önceki bilgilendirmeden beri işlemede kaydedilen ilerleme.

o   Verinin düzeltilmesi, silinmesi veya bloke edilmesi, özellikle yanlışlıklar ve eksiklikler nedeniyle bu Yasanın kuralları uyarınca icra edilmemiş olan işleme.

o   İmkansız olmadığı ve orantısız çaba gerektirmediği sürece, verinin iletildiği üçüncü taraflara … bendi uyarınca yapılmış olan her türlü düzeltme, silme ve bloke etme hakkında bildirim yapılması.

4.      MONSTER başvurunun sunulmasından itibaren otuz gün içinde yanıt vermediği veya yanıtı tatmin edici olmadığı takdirde, bilgiye konu kişi Kurula başvurma ve itirazının incelenmesini talep etme hakkına sahiptir. Kurul bu konudaki kararı verir.

5.      Bilgiye konu kişi, erişim hakkını bir uzmanın yardımıyla kullanabilir.

6.      Sağlığa ilişkin veri, bilgiye konu kişiye doktor aracılığıyla bildirilir.

7.      MONSTER, Kurulun kararı ile bilgiye konu kişiye bilgi verilmesini;

o   Özel yasada açıkça öngörülmüş olması,

o   Üstün nitelikte bir kamu yararı, özellikle devletin iç ve dış güvenliğinin korunması açısından gerekli olması,

o   Bilgi verilmesinin idari veya cezai bir soruşturmanın amacının gerçekleşmesini güçleştirmesi durumlarında sınırlayabilir, erteleyebilir veya reddedebilir, ayrıca bunların sebebini ilgili kişiye yazılı olarak bildirir.

8.      Bilgiye konu kişinin, herhangi bir zamanda, içinde bulunduğu özel duruma ilişkin meşru nedenlerle, kendisine ait işlenmiş, işlenmekte olan veya işlenmesi planlanan verinin işlenmesine itiraz hakkı bulunmaktadır.

9.      Erişim ve itiraz hakları, kontrolöre başvurunun sunulması suretiyle kullanılır. Kişinin erişim hakkını kullanarak veriye ulaşması, bu Yasanın 37’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen ücret karşılığında olur.

10.  Kontrolör, zararı doğuran olaydan dolayı sorumlu olmadığını kanıtlamadıkça, bu Yasanın herhangi bir kuralının ihlalinden ötürü zarar gören bilgiye konu kişinin zararını tazmin eder.

Yasa kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinize ilişkin sorularınızı, uygun şekilde hazırlamış olduğunuz bir dilekçe ile “a) Veri Koruma Görevlisi” bölümünde yer alan adrese noter kanalı, taahhütlü posta vb. yollarla gönderebilirsiniz. Başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilmek ve teyit edilerek ilgili şirket sistemlerine kayıt edilmiş olmak koşuluyla e-posta adresinizden [email protected] adresine elektronik imzalı ve/veya taranmış olarak iletebilirsiniz.

f) Değişiklikler

MONSTER’ın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta gerçekleşebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu bilgilendirme metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.